Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od października w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz technikum z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie realizowane będą zadania dotyczące poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Celem ogólnym jest:

Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej.

Cele szczegółowe, jakie postawili sobie doradcy zawodowi, to:

 • rozwijanie kompetencji osobistych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy, włączenie pracodawców w proces dydaktyczny,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się na rynku pracy.

Kolejnym celem będzie uzyskanie wiedzy z zakresu zmiany postaw uczestników:

 • zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki,
 • rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy,
 • podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią,
 • wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie.

W ramach projektu będą zrealizowane następujące działania:

 • indywidualne rozmowy diagnozujące z uczniem (30 min.),
 • przygotowanie indywidualnego planu wsparcia dla każdego ucznia,
 • indywidualne spotkania z uczniem (3x60 min.).

W poradnictwie zawodowym będzie brało udział 30 uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz 30 uczniów z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.