Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ruszamy z rekrutacją do udziału w projekcie pt. "VIVA Erasmus+" 

W ramach projektu grupa uczniów wyleci pod koniec kwietnia 2021 do pięknej Andaluzji w Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmach branży ekonomicznej, mechanicznej, logistycznej oraz informatycznej.

Regulamin rekrutacji do projektu

nr  2020-1-PL01-KA102-079695 w ramach projektu „Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe”

W projekcie udział brać mogą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z PCKZiU w Jaworze, którzy będą odbywać praktykę zawodową.

Rekrutacja na wyjazd na staż do Hiszpanii w ramach projektu "VIVA Erasmus+" odbywa się na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników oraz osiągnięć w poprzednim roku szkolnym.

Podstawą udziału w rekrutacji punktowej jest brak ocen niedostatecznych i klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów.

Poniżej umieszczono kategorie razem z rozpisanymi kryteriami punktacji:

 1. Zaangażowanie w życie klasy i szkoły (np.: udział w konkursach, wyjściach, imprezach, w których uczeń reprezentuje szkołę lub klasę; organizacja akademii, uroczystości, dni otwartych itp.) – od 0 do 5 pkt. – ocena komisji rekrutacyjnej na podstawie opinii wychowawcy i nauczycieli uczących w szkole.
 2. Średnia ocen końcowo-rocznych z przedmiotów zawodowych (przynajmniej 4) – od 0 do 5 pkt.
Średnia ocen Liczna punktów
powyżej 4,75 5
4,75 – 4,50 4
4,49 – 4,00 3
3,99 – 3,75 2
3,74- 3,5 1
 1. Ocena semestralna z języka angielskiego (minimum 3) – od 0 do 5 pkt.
Ocena Liczna punktów
6 5
5 4
4 3
3 2
2 1
 1. Zachowanie (tylko bardzo dobre i wzorowe) – od 0 do 5 pkt. 
Ocena Liczna punktów
wzorowe 5
bardzo dobre 4
dobre 3
poprawne 2
nieodpowiednie 1
 1. Frekwencja (minimum 80%) – od 0 do 5 pkt.
Ocena Liczna punktów
100% - 95% 5
94% - 90% 4
89% - 85% 3
84% - 80% 2
79% - 75% 1

Kryterium premiujące:

 1. pochodzenie z rodziny:
 • niepełnej [2 p.],
 • wielodzietnej [2 p.],
 • niskim statusie materialnym [2 p.],
 1. uczestnik z niepełnosprawnościami [4 p.],
 2. zamieszkanie na terenach objętych wskaźnikiem DEGURBA-3 (wsparcie uczniów zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na barierę finansową) [2 p.]

Kryterium wykluczające:

 • nagana wychowawcy/dyrektora PCKZiU
 • oceny niedostateczne
 • brak klasyfikacji ze wszystkich przedmiotów

W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej, łącznej liczby punktów, o kolejności na liście decydować będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Kierownik Szkolenia Praktycznego oraz wychowawca, która przeprowadzi z każdym uczestnikiem rozmowę kwalifikacyjną, wynikiem będzie ocena pozytywna lub negatywna.

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani osobiście przez koordynatora projektu oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty / Erasmus +
Erasmus+.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Uczniowie, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowali się do projektu mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej z o odpowiednim uzasadnieniem w ciągu pięciu dni od daty przeprowadzenia rekrutacji i ogłoszenia listy rekrutacyjnej. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do koordynatora projektu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie w ww. terminie odwołania drogą elektroniczną (e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przy czym dostarczenie odwołania w formie pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych dwóch dni od wyników rekrutacji.

W celu rozpatrzenia odwołania zostanie ponownie powołana Komisja Rekrutacyjna i zostanie ponownie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli w wyniku ponownej rozmowy kwalifikacyjnej uczestnik otrzyma wyższy wynik o 2 punkty niż wynik uzyskany na pierwszym etapie, jego wynik zostanie zmieniony i zostanie umieszczony na liście rekrutacyjnej z nową punktacją. Ostateczna lista główna zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej. Po zakończeniu procedury odwoławczej z osobami, które znajdą się na głównej liście rekrutacyjnej i złożą komplet wymaganych dokumentów, będą uczestniczyły w projekcie, zostaną podpisane umowy o staż.