Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Liczby rządzą światem

Finanse to jedna z najważniejszych branż gospodarki w Polsce i na świecie, dlatego wybierz Technika Rachunkowości w PCKZiU w Jaworze.

Zapotrzebowanie na księgowych i kadrowych wciąż rośnie, podobnie jak oferowane im stawki. Z roku na rok przybywa ofert pracy.

Księgowość i kadry to bardzo ważny dział każdej firmy, dlatego zatrudnione w nim osoby powinny cechować się dokładnością, sumiennością i zdolnością do skupienia uwagi. Księgowa lub kadrowa potrzebna jest w każdej firmie, nawet najmniejszej.

Program nauczania Technika rachunkowości poszerzony jest o politykę kadrową w przedsiębiorstwie, odpowiedzialną za zatrudnianie pracowników, prowadzenie dokumentacji płacowej.

Dzięki nauce w PCKZiU w Jaworze:

 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych w instytucjach finansowych, w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych (w kraju i za granicą),
 • zyskasz możliwość udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektów Erasmus + i PO WER,
 • zdobędziesz dodatkowe doświadczenie w trakcie staży wakacyjnych (płatnych),
 • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,
 • będziesz miał możliwość wzięcia udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach finansowanych ze środków UE podnoszących Twoje kompetencje na rynku pracy,
 • poznasz obsługę programu Płatnik i Insert GT, wykorzystywanych w wielu przedsiębiorstwach,
 • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach przedmiotowych.

Okres nauki: 5 lat

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (do wyboru): matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki, j. polski.

W tym zawodzie zdobywa się dwie międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:

 • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 • EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości;

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

 • w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
 • w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
  • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
  • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
  • wyceniania składników aktywów i pasywów,
  • ustalania wyniku finansowego,
  • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • prowadzenia analizy finansowej.

Po ukończeniu nauki w naszej szkole masz wiele możliwości:

 • jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz pójść na studia ekonomiczne lub pokrewne i zdobyć drugi zawód;
 • jeśli chcesz pracować - możesz być zatrudniony w: urzędzie administracji państwowej i samorządowej, banku, urzędzie skarbowym, biurze rachunkowym, kancelarii podatkowej, w działach kadr, księgowości, sekretariatach;
 • możesz również założyć własną firmę;
 • możesz połączyć pracę z nauką (np. na studiach zaocznych).

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie