Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W sprawie:  zmiany trybu nauczania w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Jaworze 

Dyrektor szkoły na podstawie

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. 2020 poz. 1386)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2020 poz. 1385)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz.824), zarządza co następuje:

§ 1

 1. W okresie od dnia 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze wprowadza się hybrydowy tryb nauczania zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.
 2. W dniach od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. oddziały technikum: 2A, 2D, 2E, 2TD oraz branżowej szkoły I stopnia: 2H, 2K, 2M, 2HG, 2KG, 2MG, 3H, 3M pracują w trybie stacjonarnym. Pozostałe oddziały technikum tj. 1A, 1B, 1D, 1E, 1T, 2DG, 3AT, 3E oraz oddziały branżowej szkoły I stopnia 1H, 1K, 1M pozostają na zdalnym nauczaniu. Oddziały 2AG, 2EG, 2TG, 3D odbywają praktyki zawodowe.
 3. W dniach od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. oddziały technikum: 1A, 1B, 1D, 1E, 1T, 2AG, 2DG, 2EG, 2TG oraz branżowej szkoły I stopnia: 1H, 1K, 1M  pracują w trybie stacjonarnym. Pozostałe oddziały technikum tj. 2A, 2D, 2E, 2TD, 3D oraz oddziały branżowej szkoły I stopnia 2H, 2K, 2M, 2HG, 2KG, 2MG, 3H, 3M pracują w trybie zdalnym.
 4. Oddziały 3AT, 3E odbywają praktyki zawodowe w terminie 24.05.2021 r. – 18.06.2021 r.
 5. Od 31 maja 2021 r. wszystkie oddziały realizują kształcenia w trybie stacjonarnym zgodnie z planem zajęć.
 6. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym.
 7. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów PCKZiU w Jaworze.
 8. Zarówno zajęcia zdalne jak i stacjonarne nauczyciele będą prowadzić w szkole.

 § 2

 1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie

 § 3

Zdalne nauczanie będzie odbywać się z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

 § 4

Traci moc Zarządzenie nr 12/20/21 Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze z dnia 27.11.2020 r.

 

  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.