Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 


Nauka w Branżowej Szkole I stopnia (dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa) trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza i umiejętności dają Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych.

 Zajęcia praktyczne realizowane w szkole w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych dla zawodów:

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Kwalifikacja:
Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19.)

Umiejętności:
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

ŚLUSARZ

Kwalifikacja:
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MG.20.)

Umiejętności:
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
3. Wykonywanie połączeń materiałów
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacja:
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.)

Umiejętności:
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych


Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u wybranego pracodawcy (2 lub 3 dni w tygodniu). Podczas składania dokumentów wymagane jest zaświadczenie pracodawcy o możliwości przyjęcia ucznia jako młodocianego pracownika.

W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ KSZTAŁCIĆ SIĘ W KAŻDYM ZAWODZIE, KTÓRY SOBIE WYMARZYSZ:

 • Mechatronik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Stolarz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Ślusarz
 • Lakiernik
 • Sprzedawca
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Murarz – tynkarz
 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Elektryk
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Rolnik
  i wiele innych...

 PRAKTYKA

W I kl. 2 dni w tygodniu
W II kl. 2 dni w tygodniu
W III kl. 3 dni w tygodniu

UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW

Zdobycie zawodu wybranego przez ucznia.
Uzyskanie tytułu czeladniczego dającego uprawnienia do pracy również poza granicami kraju.

INNE UWAGI

Predyspozycje psychiczne i fizyczne kandydatów:
- bardzo dobry stan zdrowia,
- pełna sprawność fizyczna,
- zdolności manualne związane z wybranym zawodem,
- kultura osobista.

NAUKA ZAWODU

 1. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie nauki zawodu, zawiera pracodawca z młodocianym w terminach przyjęć kandydatów do szkół zasadniczych (1 września).
 2. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy (w szczególnych przypadkach okres ten może być wydłużony o 12 miesięcy - brak promocji, lub skrócony o 6 miesięcy - uczeń nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej).
 3. Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy sporządzane w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.
 4. Młodociani dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 5. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
 6. Młodociani zatrudnieni przez pracodawców nie będących rzemieślnikami dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Może pokryć koszty egzaminów poprawkowych.


 WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA