Kierunki kształcenia

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

   


  Nauka w Branżowej Szkole I stopnia (dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa) trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza i umiejętności dają Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych.

   Zajęcia praktyczne realizowane w szkole w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych dla zawodów:

  OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

  Kwalifikacja:
  Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19.)

  Umiejętności:
  1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
  3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
  4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

  ŚLUSARZ

  Kwalifikacja:
  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MG.20.)

  Umiejętności:
  1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
  2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
  3. Wykonywanie połączeń materiałów
  4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  Kwalifikacja:
  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.)

  Umiejętności:
  1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 • TECHNIK EKONOMISTA

  TECHNIK EKONOMISTA to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

  TECHNIK EKONOMISTA posługuje się nowoczesną technologią oraz korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Nauka tych umiejętności odbywa się przy wykorzystaniu programu Insert GT.

  TECHNIK EKONOMISTA - ZAWÓD DLA LUDZI MŁODYCH, KREATYWNYCH, OTWARTYCH NA NOWE DOŚWIADCZENIA

  W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:
  AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  AU.36. Prowadzenie rachunkowości.

  Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji AU.35 i AU.36 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.
  Dodatkowo absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista może w szybki sposób uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w kolejnym zawodzie: technik rachunkowości. Wystarczy ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin potwierdzający kwalifikację AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

  • TECHNIK INFORMATYK

   Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.

   • nauka trwa 4 lata
   • zawód: technik informatyk
   • trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
   • 2 labolatoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń w kwalifikacjach:
    • montaż i eksploatacjia komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
    • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;

   Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu TECHNIK INFORMATYK.

   Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

   Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

   • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
   • EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

   Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

   • systemy operacyjne (EE.08);
   • urządzenia techniki komputerowej (EE.08);
   • eksploatacja urządzeń techniki (EE.08);
   • lokalne sieci komputerowe (EE.08);
   • administracja systemami operacyjnymi (EE.08);
   • montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych (EE.08);
   • witryny i aplikacje internetowe (EE.09);
   • tworzenie stron i aplikacji internetowych (EE.09);
   • projektowanie baz danych (EE.09);
   • systemy baz danych (EE.09).

  • TECHNIK LOGISTYK

   „…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
   a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
   Konfucjusz

   TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

   mini 05

   TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

   NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

   Zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.

   Dzięki kształceniu w naszej Szkole:

   • uzyskasz świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
   • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i Olimpiadach;
   • zdobędziesz doświadczenie realizując praktyki zawodowe w wybranych instytucjach;
   • zyskasz możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +;
   • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych;
   • weźmiesz udział w warsztatach logistycznych: WSL Poznań, MWSLIT Wrocław, UE Jelenia Góra oraz w rozmaitych wycieczkach logistycznych do przedsiębiorstw z branży TSL;
   • poznasz ciekawych ludzi – przedstawicieli branży TSL.

   Absolwent technikum logistycznego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
   • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
   • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
   • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
   • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
   • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
   • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
   • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

   Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 4 lata. Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

   Kwalifikacja AU.22.: Obsługa magazynów
   • realizacja procesów magazynowych
   • obsługa magazynów przyprodukcyjnych
   • obsługa magazynów dystrybucji

   Kwalifikacja AU.32.: Organizacja transportu
   • planowanie i organizowanie procesów transportowych
   • planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
   • dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

  • TECHNIK MECHANIK

   Nauka w TECHNIKUM kształcącym w zawodzie TECHNIK MECHANIK doskonale przygotowuje do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku ma szansę znaleźć pracę na stanowisku konstruktora, technologa, kierownika działu czy też operatora i programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
   Nabyte w toku kształcenia przygotowanie zawodowe stanowi także bardzo dobre podstawy do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, zwłaszcza na kierunkach politechnicznych.

   Nauka w TECHNIKUM MECHANICZNYM trwa 4 lata i zapewnia następujące kwalifikacje potwierdzone egzaminem OKE:
   -użytkowanie obrabiarek skrawających M19
   -organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M44.